RUSTICA-perspectief op EU-strategieën

Wordt de impact van het RUSTICA-project bepaald door Europees beleid?

De technische validatie, demonstratie en implementatie van biogebaseerde meststoffen en bodemverbeteraars op basis van overtollige reststromen uit de agrovoedingswaardeketen binnen het RUSTICA-project en de mogelijke impact zullen in belangrijke mate worden bepaald door Europees beleid.

Niet alleen de Europese Green Deal, die de nadruk legt op economische groei losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen, maar ook de Farm-to-fork Strategie en de EU Biodiversiteitsstrategie voor 2030 bepalen mee de vorm van de agrarische bedrijfsmodellen van de toekomst. Met het oog op duurzame voedselproductie wordt de nadruk gelegd op vergevorderde bioraffinaderijen en de circulaire biogebaseerde economie, bijvoorbeeld voor de productie van biomeststoffen die momenteel niet volledig worden benut door de landbouwsector. Ook vereist de farm-to-fork strategie beleidsmaatregelen op het vlak van terugwinning, afvalbeheer, biodiversiteit en bio-economie om het probleem van voedselverspilling aan te pakken. Om de bovengenoemde problemen aan te pakken, streeft het RUSTICA-onderzoek naar oplossingen op maat voor de valorisatie van voedselafval en de vermindering van de vervuiling door nutriënten. De Europese Commissie heeft een Actieplan gelanceerd voor de Ontwikkeling van de Biologische Productie in het kader van de Farm-to-fork-Strategie om de doelstelling van 25% biologische landbouw in de EU tegen 2030 te bereiken. Dit doel wordt ook weerspiegeld in de EU-biodiversiteitsstrategie. Wanneer in de biologische landbouw sprake is van meststof of een bodemverbeteraar, zijn er specifieke wettelijke bepalingen vastgelegd, bijvoorbeeld in de Verordeningen (EU) 2018/848 en (EU) 2021/1165.

Door hun reikwijdte zijn de EU-strategie voor een circulaire economie en de EU-strategie voor de bio-economie van bijzonder belang voor het RUSTICA-project. Van de zeven ”belangrijkste productwaardeketens”; van het Actieplan Circulaire Economie 2020 omvat ”voedsel, water en voedingsstoffen”; biologische hulpbronnen en hernieuwbare biogebaseerde materialen. In dit verband heeft de Europese Commissie een ”geïntegreerd plan voor nutriëntenbeheer” aangekondigd dat gericht is op duurzaamheid op het vlak van het gebruik van nutriënten en markten voor teruggewonnen nutriënten. Van de drie domeinenvan de bijgewerkte strategie voor circulaire bio-economie van 2018, heeft domein twee onder andere betrekking op “duurzame voedsel- en landbouwsystemen” en bevordert het de ontwikkeling van lokale bio-economieën in stedelijke, plattelands- en kustgebieden. De RUSTICA concepten vormeneen solide basis die verder kan onderzocht worden op het vlak van gebruik voor lokale en regionale bio-economieën.


13.10.2023
Adelheid Wiedemann
www.wiedemann-gmbh.eu


Disclaimer: De standpunten in deze publicatie RUSTICA – perspectief op EU-strategieën is uitsluitend een mening van de auteur. De auteur en de leden van het RUSTICA consortium aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgen, verliezen of schade als gevolg van het gebruik van deze publicatie, de inhoud ervan of delen ervan. Dit document is uitsluitend opgesteld voor algemene informatiedoeleinden en vormt in geen geval een juridisch of ander advies.

RusticaNewsletter

RusticaNewsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from Rustica Project.

You have Successfully Subscribed!

Spring naar de inhoud