Get involved!

Inleiding tot het RUSTICA-project

Het algemene doel van het RUSTICA-project is het sluiten van nutriëntencycli door het bevorderen van de technische validatie, demonstratie en implementatie van biogebaseerde technieken voor de productie van meststoffen en bodemverbetering op basis van afval uit het groente- en fruitsysteem. Deze doelstelling zal worden bereikt door middel van een transdisciplinaire multi-actor aanpak, die gericht is op het valideren, demonstreren en integreren van 6 technologische opties voor de terugwinning van minerale nutriënten uit afvalstromen van groenten en fruit in 4 regio’s in de Europese Unie en 1 regio in Zuid-Amerika.

De technologische innovaties die het RUSTICA-project voor ogen heeft, bestaan uit zes technologieën (vijf in ontwikkeling en één gevestigde, m.n. compostering) op basis van vijf conversieprocessen (carbonzuurplatform, microbiële biomassaproductie, elektrodialyse, insectenteelt en biocharproductie). Deze vijf nieuwe conversieprocessen kunnen onderling worden gecombineerd afhankelijk van de beschikbare afvalstromen en kunnen worden geïntegreerd met state-of-the-art technologieën zoals compostering. Synergiën tussen de afzonderlijke conversieprocessen zullen worden geoptimaliseerd om de economische en milieuvoordelen te maximaliseren. De resulterende ingrediënten (microbiële biomassa, minerale voedingsconcentraten, insectenbiomassa, insectenmest, insectenchitine, biochar) zullen worden gecombineerd tot op maat gemaakte meststofproducten aangepast aan specifieke gewasbehoeften.

Concrete doelstellingen:

 • De validatie van het gebruik van vijf opkomende technologische innovaties voor de valorisatie van groente- en fruitafval, waarbij meer dan 90% van de vrijgekomen nutriënten wordt teruggewonnen
 • De Implementatie van opkomende technologieën zoals carbonzuurplatform, microbiële biomassaproductie, productie van insectenbiomassa, biocharproductie en elektrodialyse
 • Het omzetten van langzaam afbreekbaar groente- en fruitafval in 20% insectenbiomassa en 80% insectenmest (uitwerpselen + onverteerd afval)
 • Het identificeren van de meest optimale circulaire oplossing voor de afvalstromen van elke regio
 • Het aantonen van de technische haalbaarheid om tegen 2040 5 tot10% van het huidige gebruik van minerale meststoffen te vervangen door circulaire biomeststoffen op regionaal niveau

Naast de technologische innovaties en integraties wil RUSTICA marktoplossingen ontwikkelen voor een succesvolle implementatie van potentiële valorisatietechnologieën. Hierbij zullen verschillende niet-technische aspecten, zoals onder andere de milieu- en sociale levenscyclusanalyse, het juridische kader en de verwachte marktontwikkelingen, in de 5 regio’s worden geëvalueerd. De betrokkenheid van relevante belanghebbenden moet de ontwikkeling van verhandelbare eindproducten voor de groente- en fruitsector met een hoog replicatiepotentieel voor andere landbouwsectoren garanderen. Een samenwerking met andere EU-gefinancierde projecten die werken rond de terugwinning van nutriënten uit andere afvalstromen stimuleert de ontwikkeling van gezamenlijke oplossingen om te evolueren naar een duurzamer en circulair mestbeheer en de sluiting van nutriëntencycli in en tussen regio’s.

Concrete doelstellingen:

 • De analyse van de economische rendabiliteit en de milieu-impact van RUSTICA-technologieën
 • De analyse van de huidige en toekomstige ondersteunende rechtskaders voor RUSTICA-technologieën
 • De beoordeling van de maatschappelijke impact van de RUSTICA-technologieën op de verschillende regio’s
 • De ontwikkeling van verschillende configuraties voor potentiële waardeketens en businessmodellen
 • De ontwikkeling Ontwikkelen van succesvolle bedrijfsmodellen rond multi-valorisatie van regionale groente- en fruitafvalstromen

Voordelen van het betrekken van belanghebbenden

In 2 regio’s zullen pilootdemonstratiesystemen worden geïnstalleerd. Op deze pilootsites zullen veldbezoeken worden georganiseerd voor de verschillende regionale multi-actor netwerken. Ook zullen er verschillende communicatie- en kennisuitwisselingsactiviteiten voor regionale en internationale belanghebbenden die niet rechtstreeks bij het project betrokken zijn worden georganiseerd. De uitwisseling van kennis en ervaring rond de aangehaalde technologieën voor het terugwinnen van nutriënten uit groente- en fruitafvalstromen staat centraal in het RUSTICA-project.

Om de kennisstromen tussen de verschillende partners en andere belanghebbenden te ondersteunen, wordt een kennisuitwisselingsnetwerk opgezet, waarin ook regionale kennismoderatoren worden betrokken die tevens partner zijn in het RUSTICA-project. Van alle belanghebbenden in de volledige waardeketen, zoals afvalproducenten, technologieleveranciers, landbouwerserenigingen, biomeststofproducenten & -gebruikers, experts in juridische, veiligheids- en duurzaamheidsanalyses, bedrijfsontwikkelaars, enz., wordt een actieve betrokkenheid gevraagd bij de pilootdemonstraties en de bijhorende discussies. Een dergelijke actieve betrokkenheid van verschillende actoren creëert verschillende netwerkmogelijkheden.

Naast het verkrijgen van inzicht in hoe de technologie zich ontwikkelt en hoe deze aan de regionale vraag zou kunnen voldoen, kunnen belanghebbenden hun inzichten in hoe de RUSTICA-oplossingen verder moeten ontwikkeld worden gezien de regionale context delen. Op deze manier kunnen RUSTICA-oplossingen beter aansluiten bij hun belangen.

Het is een RUSTICA-doelstelling om 4 regionale multi-actor netwerken op te zetten in de Europese Unie en 1 in Zuid-Amerika en oplossingen te ontwikkelen in het kader van de revalorisatie van voedselreststromen. De regionale multi-actor netwerken bieden de mogelijkheid om gedetailleerde informatie te verzamelen rond de potentiële unieke verkoopargumenten van biomeststoffen. Alle RUSTICA-partners zullen binnen hun specifieke regio praktische, op maat gemaakte bedrijfsmodellen met meerdere actoren ontwikkelen, die door de regionale gemeenschappen tijdens en na de projectperiode kunnen worden gebruikt voor de oprichting van een multi-valorisatieketen van groente- en fruitafval.

Verschillende mogelijkheden van betrokkenheid

De belangrijkste vorm van betrokkenheid in het RUSTICA-project is mogelijke deelname aan workshops. RUSTICA plant de opzet van vijf regionale netwerken in 5 regio’s: Vlaanderen (BE), Almeria (ES), Friuli-Venezia Giulia (IT), Pays de la Loire (FR) en Valle del Cauca (CO). In iedere regio zullen zes workshops met minimaal 10 deelnemers worden georganiseerd, gespreid over een periode van drie jaar. De deelnemers aan deze workshops hebben idealiter verschillende professionele achtergronden, en vertegenwoordigen diverse sectoren en gebieden in de RUSTICA-regio’s.

Bovendien zullen er minstens twee internationale workshops georganiseerd worden (één in Brussel en één in Zuid-Amerika) om de repliceerbaarheid van technische, markt- en bedrijfsoplossingen met de relevante belanghebbenden te bespreken.

De drie mogelijke manieren van betrokkenheid bij het RUSTICA-kennisnetwerk:

 1. Actor: Als actor neem je deel aan de workshops gericht op jouw betrokkenheid (als regio-actor neem je bijvoorbeeld deel aan de workshops die in jouw regio worden gehouden) en ben je direct betrokken bij de ontwikkeling van het project op een manier die past bij jouw expertise. Actoren zijn de consortiumpartners zelf, maar dit kunnen ook, op bepaalde momenten tijdens het project, sterk betrokken partners buiten het consortium zijn.
 2. Stakeholder: Je doet af en toe mee aan de workshops of andere projectactiviteiten die gerelateerd zijn aan jouw expertise. Wanneer je lid wordt, neem je actief deel aan de ontwikkeling van de delen van het project die voor u relevant zijn. Een stakeholder wordt omschreven als een “persoon of groep, bediend door, beïnvloed door of wiens belangen aan bod komen op een bepaald moment tijdens het project”.
 3. Informant: Je wilt graag enkel informatie over de vooruitgang van het project. Je kan feedback geven op deze informatie als je dat wilt. Wanneer je je hiervoor registreert, schrijf je je in op de officiële RUSTICA-nieuwsbrief en ontvang je up-to-date informatie over het project.

Iedereen kan zich inschrijven en geaccepteerd worden door de RUSTICA-kennismoderatoren als informant. Wanneer kandidaten zich registreren als geïnteresseerde stakeholder of actor, zal de regionale kennismoderator, afhankelijk van de locatie van de geïnteresseerde partij, beslissen over de aanvraag. De kennismoderator informeren de geïnteresseerde of en wanneer er contact zal worden opgenomen om deel te nemen aan de workshops, afhankelijk van de verschillende soorten actoren en stakeholders, de specifieke aard van de workshop, en de capaciteit (10 tot +/-20 deelnemers per workshop).

De RUSTICA-communicatie zal verlopen op twee niveaus:

 • Lokaal/ regionaal niveau: RUSTICA-partners zullen worden aangemoedigd om hun nationale en lokale netwerken, evenementen en media te gebruiken om het project zichtbaar te maken voor bedrijven en RUSTICA te presenteren tijdens congressen, conferenties en workshops.
 • Internationaal niveau: Het consortium wil internationale aandacht vragen voor het project. Daarom zal RUSTICA contact opnemen met verenigingen, organisaties en platformen met betrekking tot valorisatieketens die zich richten op afval uit groente- en fruitsystemen. Bij de start van het project wordt informatie verspreid via onder meer het communicatiekanaal van EIP-AGRI.

Registratieformulier

De personen/instellingen/bedrijven die geïnteresseerd zijn om betrokken te worden bij het RUSTICA-project worden uitgenodigd om dit aanvraagformulier in te vullen met hun contactgegevens.

Deze gegevens worden verzameld en opgeslagen volgens de GDPR in de EU-regelgeving 2016/679. De geregistreerden geven toestemming voor de verwerking van hun gegevens voor een of meer specifieke doeleinden (art. 6.1.a). De geregistreerden hebben op elk moment het recht hun toestemming in te trekken (art. 7.3). Volgens de Europese regelgeving, zullen alle acties die voor de doeleinden van het project met betrekking tot deze gegevens worden ondernomen, worden meegedeeld aan alle geregistreerden. De gegevens worden niet openbaar gedeeld. Deze gegevens worden intern behandeld door de kennismoderatoren van elke regio.

De geregistreerden hebben het recht om hun gegevens te laten wissen wanneer hun gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld (art. 17.1). Om die reden worden de gegevens die uit het registratieformulier worden verzameld, uit de database gewist wanneer het RUSTICA-project in december 2024 afloopt.

  VUL UW INFORMATIE IN


  regionaal actiefinternationaal actief


  GeenInformantStakeholderActor

  Om de betrokkenheid van stakeholders of actoren te waarborgen, wordt de limiet voor elk van de 5 netwerken vastgelegd op 25 externe stakeholders. Indien er meer geïnteresseerden zouden zijn voor één (of meerdere) netwerken, zal een hogere limiet in overweging worden genomen.

  Meer informatie

  Voor meer gedetailleerde informatie en voor verdere vragen kunt u terecht bij de kennismoderatoren van uw regio.

  KU LEUVEN

  EVILVO

  RusticaNewsletter

  RusticaNewsletter

  Join our mailing list to receive the latest news and updates from Rustica Project.

  You have Successfully Subscribed!

  Spring naar de inhoud