Overzichtvan¹ Europese onderzoeksprojecten met inzicht in publiek beschikbare wetgeving en beleidsanalyses (update)

Auteur: Adelheid Wiedemann

  1. Achtergrond

De vooruitzichten op het vlak van exploitatie en impact van het RUSTICA project worden voornamelijk bepaald door de politieke en wettelijke kaders. In dit verband worden de wetgeving en het beleid uitgevoerd op EU-, nationaal- en regionaal niveau sinds de start van het project in detail bestudeerd, niet alleen om kennis te vergaren en ervaringen te delen binnen het consortium, maar ook om de verworven expertise en resultaten bekend te maken bij het grote publiek.
Tegelijkertijd wordt er gezocht naar synergieën met andere Europese projecten en wordt geprobeerd overlapping en dubbel werk te vermijden. Hiervoor werd een ruime selectie Europese projecten (>100) gescreend op publieke beschikbaarheid van documenten over legale aspecten, welke rechtstreeks een invloed hebben op RUSTICA of eerder onrechtstreeks de RUSTICA-waardeketens beïnvloeden.

  1. Toepassingsgebied

Gezien de uitgebreidheid van de onderwerpen binnen het RUSTICA-project, ligt de focus van de lijst van geselecteerde projecten en de reeds gepubliceerde of aangekondigde juridisch/politieke rapporten op marktbeleid en -bewustzijn, afval, landbouw, bio-gebaseerde producten inclusief agrochemische producten en -meststoffen, evenals de volledige voedsel- en voederketens. Projecten die zich specifiek richten op biogebaseerde kunststoffen, biobrandstoffen, bouw, textiel, cosmetica, farmaceutica, verpakkingen of de bosbouw/houtsector werden als niet prioritair beschouwd bij het opstellen van dit document.

De projecten en hun juridische publicaties die in de onderstaande inventaris zijn opgenomen, werden voornamelijk geïdentificeerd aan de hand van het EIP AGRI Network2 (nu het EU CAP3 Network), de Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE)4 en CORDIS-resultaten5 , terwijl ook specifieke clusters zoals Biorefine6 in aanmerking werden genomen. Voorafgaand aan deze verzamelde gegevens maakte Wiedemann GmbH reeds bij de start van RUSTICA in 2021 een eerste overzicht van EU-projecten op basis van beschikbaarheid van gepubliceerde juridische/politieke rapportages. Momenteel omvat de lijst van projecten rapporten van Horizon Europe, Horizon 2020 en FP7. Ook werd een verzameling Interreg-projecten die juridische kwesties behandelen opgenomen in de lijst. Projecten opgenomen in de eerste lijst (2021) en beëindigd vóór 2020 waarvan tot dusver geen gepubliceerd juridisch werk kon worden gedetecteerd, werden niet opgenomen in de nieuwe catalogus.

  1. “Gerelateerde projecten”

Op dit moment worden elf ”gerelateerde projecten” voorgesteld op de RUSTICA-website. Deze projecten zijn onderlijnd in de onderstaande tabel. Tot nu toe, zoals weergegeven in figuur 1, hebben vier van deze projecten al resultaten/rapporten gepubliceerd over juridische en/of politieke aspecten.

Figure 1: RUSTICA and related projects (green background = legal/political deliverables are already publicly available)
Figuur 1: RUSTICA en verwante projecten (groene achtergrond = juridische/politieke resultaten zijn al openbaar beschikbaar)

 

  1. Resultaten

Zoals vermeld, behandelen de geëvalueerde projecten en hun rapporten een breed spectrum van juridische en politieke gebieden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot afval, landbouw, levensmiddelen en dierenvoeders, chemicaliën en een reeks biogebaseerde producten, zoals meststoffen. Terwijl een algemeen overzicht kan worden gegeven en een uitgebreide analyse kan worden gemaakt van bepaalde topics, gemeenschappelijk bij alle biogebaseerde producten, zijn er vaak zeer verschillende wettelijke regels van toepassing op elke grondstof, verwerking, output, eindproduct en de toepassing binnen een specifiek project waarbij revolutionaire waardeketens betrokken zijn, zoals bij RUSTICA.

Resultaten kunnen niet eenvoudigweg van het ene naar het andere project overgedragen worden. Om de exacte wettelijke drijfveren en belemmeringen te definiëren, is telkens een afzonderlijke en nauwkeurige analyse nodig van de concepten en nieuwe producten die worden onderzocht en ontwikkeld zoals bij RUSTICA.

  1. Meer informatie

Als je geïnteresseerd bent in meer details of het document met de volledige lijst van bestudeerde projecten, stuur dan een aanvraag naar Adelheid Wiedemann:

www.wiedemann-gmbh.eu
wiedemann-gmbh@t-online.de

[1] Niet limitatief

[2] https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/multi-actor-projects-scientists-and-farmers#Water,%C2%A0nutrients%20and%20waste

[3] GLB = gemeenschappelijk landbouwbeleid

[4] https://www.cbe.europa.eu/projects

[5] https://cordis.europa.eu/en

[6] https://www.biorefine.eu/projects

Disclaimer: De standpunten in deze publicatie RUSTICA – Analyse van nationale en regionale wetgevingskaders zijn uitsluitend een mening van de auteur. De auteur en de leden van het RUSTICA consortium aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgen, verliezen of schade als gevolg van het gebruik van deze publicatie, de inhoud ervan of delen ervan. Dit document is uitsluitend opgesteld voor algemene informatiedoeleinden en vormt in geen geval een juridisch of ander advies.

RusticaNewsletter

RusticaNewsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from Rustica Project.

You have Successfully Subscribed!

Spring naar de inhoud